ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

Tam Maak Hoong in Laos

Making Lao Green Papaya Salad ( Tam Som; ຕໍາສົ້ມ; Tam Maak Hoong; ຕໍາໝາກຫຸ່ງ ) for lunch in Vientiane, Laos.

ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

ຕໍາສົ້ມ ຕໍາໝາກຫຸ່ງ

There is no secret as to how much I love to eat Lao Green Papaya Salad. Whenever I go to Laos, I try to eat my favorite dish once a day if possible. Sometimes I would have it for lunch and later for dinner.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*