ຂົ້ວເສັ້ນລອ້ນ ນ້ຳຫວານເຂົ້າລອດຊ່ອງ

Khua Sen Lon and Khao Lod Chong

Fried Cellophane or Glass Noodles ( Khua Sen Lon; ຂົ້ວເສັ້ນລອ້ນ ) and Pandan Jelly with Coconut Milk
( Nam Varn Khao Lod Chong; ນ້ຳຫວານເຂົ້າລອດຈອງ, ນ້ຳຫວານເຂົ້າລອດຊ່ອງ ) for lunch in Vientiane, Laos.

ຂົ້ວເສັ້ນລອ້ນ

My aunt likes to make Fried Noodles, using any type of noodles that are available in Laos with beef, pork, or chicken.

ນ້ຳຫວານເຂົ້າລອດຊ່ອງ

It is a bit of a heavy lunch with greasy noodles with pork and then washing the meal down with sweet Pandan Noodles with Coconut Milk as dessert.

ນ້ຳຫວານເຂົ້າລອດຈອງ

When the weather is warm, I could just eat Nam Varn Khao Lod Chong (Pandan Jelly wit Coconut Milk) with a little bit of crushed ice as lunch. Getting rid of the calories is another story.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*