ເຂົ້າສອຍ ເຂົ້າຊອຍ

Khao Soi at Chansouk Xayavong

Having a small bowl of Khao Soi or Khao Soy (ເຂົ້າສອຍ; ເຂົ້າຊອຍ) for lunch at Chansouk Xayavong Feu Restaurant (ຮ້ານຂາຍເຝີ ນາງ ຈັນສຸກ ໄຊຍະວົງ) in Luang Prabang, Laos.

 ເຂົ້າສອຍ ເຂົ້າຊອຍ

This Noodle Soup Restaurant has the best noodle soup in Luang Prabang, according to many bus drivers, tuk-tuk and jumbo drivers, and a handful of local peole that are regular customers. You can order a small or a big size of your choice of noodle soup to your satisfaction.

ເຂົ້າສອຍ ເຂົ້າຊອຍ

ຮ້ານຂາຍເຝີ Han Khaiy Feu
ນາງ ຈັນສຸກ ໄຊຍະວົງ Nang Chansouk Xayavong
Tel: 071212213

Be a judge for yourself when you are in the World Heritage Town of Luang Prabang and try a bowl of either regular Feu Noodle Soup or Khao Soi. Perhaps, you’ll become another regular customer just like I am.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*